BestuurBuitenplaats-Rhenendael.

Bestuurlijke structuur

Toelichting
In de democratische organisatiestructuur van Rhenendael vormen de bewoners de hoogste autoriteit. Zij kiezen de bestuurders van hun eigen Vereniging van Eigenaren (VvE) of van hun stichting voor de verenigde woningen. Deze besturen vaardigen een lid af naar de Raad van Entiteiten. In veel zaken beslist deze raad zonder ruggespraak. De RvE heeft twee commissies: een kascommissie en de benoemingsadviescommissie (BAC).

De kascommissie controleert de boeken van de SBRB (Stichting Buitenplaats Rhenendael Beheer) en van de ACR (Activiteitencommissie Rhenendael).

De BAC wordt ingeschakeld bij advisering over benoeming van nieuwe bestuursleden voor de SBRB.

Het Bestuur SBRB is het uitvoerend orgaan. Voornaamste taken zijn het dagelijks bestuur van Rhenendael en instandhouding van de gemeenschappelijke faciliteiten. Ook het verlenen van toestemming voor vestiging aan nieuwe bewoners is een taak van het bestuur.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en 2 portefeuillehouders (Beheer en Zorg& Welzijn). Daarnaast wordt het bestuur bijgestaan door een beheerder, een zorgconsulent en een accountant.

Communicatie binnen Rhenendael

Het bestuur en de Raad van Entiteiten van de Stichting Buitenplaats Rhenendael Beheer (SBRB) communiceren met de bewoners o.a. via het Bestuurs Bulletin. Deze verschijnt in principe elke maand na de bestuursvergadering van de SBRB en extra als daartoe aanleiding is. In dit bulletin worden de bewoners geïnformeerd over bestuursbesluiten, getroffen maatregelen en wordt andere nuttige informatie gegeven.

De communicatie van bewoners naar het stichtingsbestuur loopt bij voorkeur via de eigen entiteit (via vertegenwoordiger in de RvE). Deze route is vooral belangrijk om te weten of een suggestie/idee een breder draagvlak heeft.

Behalve de voorzitter zijn de bestuursleden van de SBRB allen bewoners van Rhenendael. Naast de formele communicatie is er daarom ook veel informeel contact.

De Rhenendaeler

De Rhenendaeler draagt als het 'nieuwsblad' van de Buitenplaats, in belangrijke mate bij aan de communicatie. De krant behandelt alle wel en wee van Rhenendael en komt 5x per jaar uit. De redactie van de Rhenendaeler bepaalt de inhoud geheel zelfstandig, het bestuur van de SBRB heeft hierover geen zeggenschap.

Financiën

Het bestuur van de Stichting Buitenplaats Rhenendael Beheer is belast met het in stand houden van onze mooie woonomgeving. De installaties, het Tapis Vert met het zwembad, het groen, de wegen, het moet allemaal worden onderhouden. En dat kost geld. Ook moeten er financiële reserves gevormd worden voor toekomstige vervangingen en renovaties. Hiertoe wordt jaarlijks een begroting opgesteld en wordt het MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP) zo nodig bijgesteld.

Bij de begrotingsgoedkeuring door de Raad van Entiteiten wordt ook de maandelijkse bijdrage van alle bewoners voor deze werkzaamheden vastgesteld. Deze bijdrage is ongeveer € 150 per maand.

De VvE’s en de Stichtingen (van resp. de vier appartementengebouwen en van de patiowoningen) hebben daarnaast hun eigen jaarlijkse onderhouds- en exploitatiekosten. Deze variëren per gebouw of woning en liggen tussen de € 75 en € 150 per maand.

De maandelijkse bijdrage aan de SBRB en de servicekosten van de VvE of Stichting, bedragen samen tussen de € 200 en € 300 per maand.

© 2021 Buitenplaats Rhenendael